Frozen 6 R Durian / Sau Rieng 6 Ri Dong Lanh Dong Lanh 2.6kg- 2.7kg

Sku: M1-3499-1

instock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_M1-3499

Frozen 6 R Durian / Sau Rieng 6 Ri Dong Lanh Dong Lanh

Sầu Riêng 6 Ri Đông Lạnh

Bevroren 6 R Durian / Sau Rieng 6 Ri Dong Lanh Dong Lanh

 

33.49