THV Pia Durian Mung Bean/ Pia Dau Xanh Sau Rieng 400g

Sku: L1-6801 / SW10692 A0

instock

Origin: Vietnam

Description:

SKU_L1-6801 / SW10692
THV Pia Durian Mung Bean/ Pia Dau Xanh Sau Rieng 400g
THV Banh Pia Đậu Xanh Sầu Riêng 400g
THV Pia Durian Mung Bean/ Pia Dau Xanh Sau Rieng 400g
Expired Date 75 days since the date sending package from HiKi warehouse. Keeping frozen as per Best Before Date by the supplier.
Hạn sử dụng 75 ngày từ ngày đóng gói hàng gửi tươi đi từ HiKi. Nếu trữ đông và gửi đông thì theo Best Before Date trên bao bì nhà sản xuất.

6.86