THV – Pia Cake Durian Mung Bean Low Sugar 275g / Banh Pia Sầu Riêng Đậu Xanh Ít Đường 275g

Sku: SW-12283 8B

instock

Origin: Vietnam

Description:

SKU_SW-12283
THV – Pia Cake Durian Mung Bean Low Sugar 275g
THV – Bánh Pía Sầu Riêng Đậu Xanh Ít Đường 275g
THV – Pia Cake Durian Mungboon Laag Suikergehalte 275g

6.00