Cá Thu Nguyên Con 2.8kg-3.0kg

Mã:BNC-1305-4 3B*

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

sku_11876

BNC-King Fish Whole/ Ca Thu Nguyen Con

BNC-Cá Thu Nguyên Con

BNC-King Vis Geheel/ Ca Thu Nguyen Con

20.66