HS – Khô Mực Miếng 30g

Mã:HS-15442

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_11210

Fish squid rolls smoked JEFI / Kho Muc Mieng 30g

Khô Mực Miếng 30g

Visinktvisrolletjes gerookt JEDI / Kho Muc Mieng 30g

2.95

Out of stock