Home Termijn en staat

Termijn en staat

DEFINITIE

 
In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
 
1. Ondernemer: HiKi Webshop, gevestigd aan Argonweg 39, 1362AB Almere, Nederland;
 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten, en die een overeenkomst op afstand aangaat met de HiKi Webshop;
 
3. Bedrijf: het in de handel geregistreerde bedrijf dat handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten, en dat een overeenkomst op afstand aangaat met de HiKi Webshop;
 
4. Klant: Consument of Bedrijf;
 
5. Technologie voor communicatie op afstand: middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen, waaronder (maar niet beperkt tot) telefoon en internet;
 
6. Overeenkomst op afstand: een door de ondernemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst binnen het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij uitsluitend of aanvullend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het sluiten van het contract;
 
7. Herroepingsrecht: de keuze van de Klant om binnen de bedenktijd niet verder te gaan met de overeenkomst op afstand;
 
8. Bedenktijd: de periode gedurende welke de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, met een maximale duur van 14 dagen;
 
9. Dag: kalenderdag;
 
10. Werkdag: maandag tot en met vrijdag;
 
11. Contract voor permanente prestaties: een contract dat ertoe strekt goederen, diensten en / of digitale inhoud in een bepaalde periode te leveren;
 
12. Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, dat de Klant of de Ondernemer in staat stelt om op hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een zodanige manier dat toekomstig overleg en gebruik mogelijk is gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd en maakt een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk.

Toepasselijkheid

 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de HiKi Webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de HiKi Webshop en de opdrachtgever.
 
2. Alvorens een overeenkomst op afstand te sluiten, stelt de HiKi Webshop de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos en zo spoedig mogelijk ter beschikking. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de HiKi Webshop aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien en dat deze desgevraagd kosteloos worden toegezonden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
 
3. Ingeval naast deze algemene voorwaarden een specifieke product- of dienstvoorwaarde van toepassing is, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever in geval van tegenstrijdige voorwaarden altijd een beroep doen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig voor hem / haar.
 
4. Op overeenkomsten tussen de HiKi Webshop en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het contract

 
1. Behoudens het bepaalde in lid 6, wordt de overeenkomst geldig wanneer de klant het aanbod heeft aanvaard en aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 
2. Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt de HiKi Webshop onverwijld de ontvangst van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de HiKi Webshop passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de HiKi Webshop passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.
 
4. Alvorens het product af te leveren, stuurt de HiKi Webshop de volgende informatie samen met het product, de dienst of de digitale inhoud schriftelijk of op zodanige wijze dat de Klant deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een langdurige gegevensdrager:
 
5. Bij een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
6. De HiKi Webshop kan, binnen de grenzen van de wet, informatie verzamelen over het vermogen van de Klant om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en alle feiten en factoren die relevant zijn voor het verantwoord sluiten van de overeenkomst op afstand.
 
7. Indien de HiKi Webwinkel gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd om een ​​met redenen omklede bestelling of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.