THV – Pia Cake Mung Bean Durian 480g / Banh Pia Chay Dau Xanh Sau Rieng 480g

Sku: SW_6817 A0

instock

Origin: Vietnam

Description:

SKU_SW-6817 A0
THV – Pia Cake Mung Bean Durian 480g / Banh Pia Chay Dau Xanh Sau Rieng 480g
THV – Bánh Pía Chay Đậu Xanh Sầu Riêng 480g
THV – Pia Cake Durian Sperziebonen 480g

8.63