Vermicelli Mien Dong 250g

Sku: M1-21460/L1-2222 A12-2-1

instock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_M1-21460/L1-2222

Vermicelli Mien Moc Gio Dong 250g

Miến Mộc Gió Đông 250g

3.19