M1 – Trứng Non Lòng Gà 500gr

Mã:M1-6128 6J*

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11108

Chicken Ovaries Trung Non Long Ga 500gr

Trứng Non Lòng Gà 500gr

Kip Eierstokken 500gr

7.63