Green Zucchini Seeds / Hat Giong Bi Ngoi Xanh

Sku: VN 91

instock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_VN 91

Green Zucchini Seeds / Hat Giong Bi Ngoi Xanh

Hạt Giống Bí Ngòi Xanh

Groene Courgette Seeds / Hat Giong Bi Ngoi Xanh

3.79