M1 – Frozen 6 R Durian / Sau Rieng 6 Ri Dong Lanh Dong Lanh 2.3-2.4kg

Sku: 11211-4

outofstock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_11211

Frozen 6 R Durian / Sau Rieng 6 Ri Dong Lanh Dong Lanh

Sầu Riêng 6 Ri Nguyên Trái Đông Lạnh

Bevroren 6 R Durian / Sau Rieng 6 Ri Dong Lanh Dong Lanh

 

24.72

Out of stock