Frozen 6 R Durian / Sau Rieng 6 Ri Dong Lanh Dong Lanh 3.1-3.2kg

Sku: M1-11211-2

outofstock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_11211

Frozen 6 R Durian / Sau Rieng 6 Ri Dong Lanh Dong Lanh

Sầu Riêng 6 Ri Đông Lạnh

Bevroren 6 R Durian / Sau Rieng 6 Ri Dong Lanh Dong Lanh

 

38.37

Out of stock